هندوستان

سید علی مهدیان صدر

سید علی مهدیان صدر. مقام ارشد در مجموعه عملیاتی نیروی قدس, در گذشته از افراد وزارت اطلاعات ایران بود. در عملیات تروریستی در فوریه ۲۰۱۲ در شهر دهلی نو در هند دخیل بود.

محمد رضا ابوالقاسمی

محمد رضا ابوالقاسمی - فعال عملیاتی ارشد در سپاه قدس.
محمد رضا ابوالقاسمی یکی از فعالان ارشد سپاه قدس است که در فعالیتنهای عملیاتی ویژه سپاه قدس در کشور های مختلف نقش بازی میکند. سوریه, عراق واردن از جمله این کشورها هستند.
در چهارچوب فعالیتش, ابوالقاسمی از نامهای مستعاری چون یونس الیاس استفاده میکند. همچنین, در راستای این فعالیت, ابوالقاسمی از یک شرکت پوششی فعال در زمینه کشاورزی به نام هفت خوشه استفاده میکرده است.

محمد رضا ابو القاسمی

محمد رضا ابو القاسمی از فعالین عملیاتی برگزیده نیروی قدس به شمار می رود. وی نقش بارزی در عملیات تروریستی که در تاریخ ۱۳/۰۲/۲۰۱۲ در شهر دهلی نو پایتخت کشور هند به وقوع پیوست ایفا نموده است. ابو القاسمی پیش از آن عملیات از هند بازدید نمود ودر تدارکات عملیاتی ولجیستکی این عملیات دخالت داشت.

هندوستان (2012)

ترور دردهلی نو - هندوستان