عملیات تروریستی

گرجستان (2012)

ترور در تفلیس - گرجستان

هندوستان (2012)

ترور دردهلی نو - هندوستان

آذربایجان (2012)

برنامه ترور شرکت کنندگان مسابقه یوروویژن در باکو، آذاربایجان

آذربایجان (2012)

عملیات تروریستی در باکو، آذربایجان

آمریکا (2011)

یرنامه ترور در واشنگتن، ایالات متحده امریکا

Pages