سپاه لبنان

محمد رضا زاهدی

مشخصات شخصی
نام ونام خانوادگی:‌محمد رضا زاهدی
نام مستعار: حسن مهدوی و یا رضا مهدوی
سمت: فرمانده سپاه لبنان نیروی قدس
متولد سال ۱۹۴۴ اصفهان
مسلط بر زبان فارسی وعربی