سردار باقری

افشاء واحد 840

واحد عملیات تروریستی نیروی قدس
طی سه سال اخیر در نیروی قدس سپاه یک واحد عملیاتی مخفیانه تاسیس گردیده است. وظیفه این واحد برنامه ریزی و اجرای حملات تروریستی در خارج از ایران وبرضد اهداف...