آذربایجان

غفور کارگری

غفور کارگری - فرمانده سپاه قدس در قفقاز می باشدکارگری متولدسال ۱۳۴۱ از شهر اردبیل است.وی از پاسپورت شماره K 23699918 استفاده می کند. در چهار چوب سمت خود به عنوان فرمانده...

آذربایجان (2012)

برنامه ترور شرکت کنندگان مسابقه یوروویژن در باکو، آذاربایجان

آذربایجان (2012)

عملیات تروریستی در باکو، آذربایجان

آذربایجان (2008)

برنامه تروریستی در باکو- آذربایجان