جزئیاتی که در ذیل آورده شده اند افشا میکنند: شبکه مالی قصير و امين اینگونه عمل میکند .

•    وجود یک شبکه انتقال پول از قدس به حزب الله، در گذشته در این سایت افشا شده بود  و اکنون جزییات جدیدی دقیقا افشا می کنند که این شبکه چگونه عمل میکند. قصیر و امینی یک شبکه با ده ها فعال که با نیروی قدس همکاری میکنند، درایران، دبی، ترکیه و لبنان را بکار انداخته اند؛ این شبکه در دو محور فعالیت میکند – محور فروش طلا و محور فروش دستگاه های موبایل و محصولات فناوری.
•    مبالغ هنگفتی با ارزش میلیاردها تومان به کمک سامانه دمیرشیلو، حسابدار مقداد امینی، جهت خرید طلا و محصولات الکترونیکی، بکار گرفته شده اند.
•    طلا ها توسط مرتضی هاشمی از بازار های ایران خریداری شده و در ادامه با دور زدن گمرک ایران به ترکیه قاچاق میشوند.  بعد از فروش این طلاها مبالغ فروش به صورت ارز مجددا به ایران برگردانده میشوند.
•    محصولات فناوری توسط بیزنسمن حسین اسداللهی  که زیر نظر مقداد امینی فعالیت می کند، خریداری می شوند. نامبرده دستگاه های موبایل و فرآورده های تکنولوژیکی را از طریق شرکت "سورین پخش رایانه" در ایران به تومان خریداری و در دبی توسط شرکت HEMERA به فروش می رساند. به این ترتیب، امینی و کسانی که زیر دست او کار می کنند، صدها میلیارد تومان ایران را به درهم امارات و به دلار تبدیل می کنند.  پس از تبدیل، دست اندرکاران پول را از بانک ملت در دبی به حساب بانک دیگری واریز کرده و از آنجا مبالغ به صورت ارز به مقداد امینی در ایران انتقال می یابند.
•    شبکه ای که قصیر و امینی بکار انداخته اند تا کنون مبالغ کلانی را با تایید رهبری ایران به بودجه حزب الله انتقال داده اند. بدین طریق مبالغ هنگفتی پولهای نقد در داخل خود ایران، به خارج از ایران و مجددا به داخل ایران رد و بدل میشوند - بدون هیچ ثبت نام، نظارت و یا کنترلی  "انگار شهر هرت ..."