تمرینات نیابتی نیروی قدس اشکار می شوند

فعالیت های مهدی العامری، پسر رییس سازمان بدر عراقی از سوی نیروی قدس، اولین بار در این سایت اشکار شد. اینطور که معلوم است العامری در چارچوب وظیفه خود از فرودگاه کاشان بازدید کرده است. این فرودگاه بعنوان پایگاه تمرینات پهپادهای عوامل نیابتی موردحمایت ایران مورد استفاده قرار میگیرد.
رفتن العامری به این مکان در زمانی به وقوع پیوسته که تعدادی ازعوامل عراقی منجمله:
رضا المشهدی و احمد جمال الدین الصغیر در سایت حضور داشته اند.