گرجستان (2012)

ترور یکی از کارکنان محلی  سفارت اسرائیل در تفلیس

  • نیروی قدس ترور یکی از یهودیان پایتخت گرجستان  یا یکی ازاعضای پرسنال سفارت اسرائیل در تفلیس را در برنامه کاری خود داشت.
  • بر طبق این برنامه بمبی به خودرو یکی از کارکنان سفارت چسبانده شد اما راننده اتوموبیل که مشکوک شده بود نیروهای امنیتی را برای کمک فراخواند تا بمب را خنثی کنند.  
  • هدف از این بمبگذاری تروریکی از مقامات ارشد سفارت اسرائیل در این کشور بود  که در ان هنگام همراه  با یک کارمند محلی سفارتخانه بود.