خلبانان در خدمت نیروی قدس 3#

    مجتبي عبدالله زاده
خلبان ارشد ترابری ( ایلیوشین 76) در نیروی هوایی سپاه پاسداران، در سالهای اخیر صدها پرواز باربری و ازجمله انتقال جنگ افزار از ایران به مقصد سوریه انجام داده است
تاریخ تولد: 26/07/1980
 

 


 
   غلامرضا پیمانفر
ناوبر ترابری ( ایلیوشین 76) در نیروی هوایی سپاه پاسداران و در شرکت پوششی پویا ایر، در سالهای اخیر دهها پرواز باربری و ازجمله انتقال جنگ افزار از ایران به مقصد سوریه انجام داده است

تاریخ تولد:  20/09/1975


 
   علیرضا پورسامان
ناوبر ترابری ( ایلیوشین 76) در نیروی هوایی سپاه پاسداران و در شرکت پوششی پویا ایر، در سالهای اخیر دهها پرواز باربری و ازجمله انتقال جنگ افزار از ایران به مقصد سوریه انجام داده است
تاریخ تولد: 30/05/1964