ترکیه (2009)

برنامه ترور کنسول اسرائیل در استانبول-ترکیه

  • طی سال 2009  ایران و حزب الله در صدد ترور یک نماینده  رسمی اسرائیلی احتمالاٌ سر کنسول اسرائیل در استانبول ترکیه بر آمدند.
  • در چهارچوب  تدارکات این طرح اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده و تسلیحات اختصاصی مخفیانه از ایران به ترکیه ارسال شد.
  • این طرح در مراحل  بسیار پیشرفبه  با دستگیری عوامل دست اندر کار توسط نیروهای امنیتی ترکیه خنثی شد.