اهداف عملیاتی وسری نیروی قدس

نیروی قدس فعالیت های محرمانه گوناگونی را در خارج از مرز های ایران به انجام می رساند. فعالیت های مذکور شامل عملیات تروریستی انفجار اماکن با دوره های آموزشی تجهیزات و تامین مالی راهنمایی و هدایت عوامل تروریستی گوناگون می باشد. شماری از فعالیت های سپاه قدس به شرح ذیل است:
 

 • انجام عملیات تروریستی و انفجار اماکن بمنظور ایجاد رعب و وحشت
  • نیروی قدس انجام عملیات تروریستی و انفجار اماکن را از طریق بکار گیری سازمان های تحت حمایت خود که برجسته ترین آنها حزب الله لبنان و گروه های عراقی همانند کتائب حزب الله عملی می کند. گذشته از این برای نیل به اهداف خود این نیرو با بکارگیری افراد گروه ها و ارگان های زیربط که بطور تگاتنگ و فشرده آموزش دیده اند اقدام به فعالیتهای تروریستی میکند. شایان ذکر است که در سال اخیر نیروی قدس توسط افراد قدس نیز چند عملیات تروریستی را درکشورهای هندوستان تایلند و کنیا بمرحله عمل رسانده. احتمال می رود که این امر بخاطر محدودیت به کار اندازی دست پرورده های خود در این کشورها برای انجام فعالیت های تروریستی است .
 • ایجاد زیربناهای تروریستی در سراسر جهان بمنظور فعال نمودن و بکار انداختن آنها در فرصت مناسب
  • این اقدام به جمهوری اسلامی ایران اجازه می دهد تا با سنجش راهبردی و بر طبق منافع و موقعیت متناسب از این امکانات برعلیه آمریکا اسرائیل و سایر کشورهای غربی استفاده کند.
 • تقویت و تثبیت جناح مقاومت
  • جناح مقاومت شامل کشورهای مخالف با آمریکا و با کشورهای غربی بعلاوه پشتیبانی و حمایت از انها از لحاظ سیاسی و نظامی است.
  • کمک به سازمان های تروریستی وارگان های سیاسی در انجام عملیات های چریکی و خرابکاری در کشورها و مناطقی که ایران از یک طرف مایل به گسترش نفوذ خود در این مناطق و از طرفی مایل به جلوگیری از نفوذ غرب در این کشورها می باشد بخصوص کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران خصومت دارند و یا  کشورهایی که شامل افلیت مسلمان شیعه میباشند همچون لبنان عراق عربستان سعودی بحرین یمن پاکستان افغانستان.
 • انتشار گسترش و پخش ایدئولوژی انقلاب جمهوری اسلامی ایران
  • عرضه خدمات اجتماعی از طریق ایجاد نظام آموزشی فرهنگی و صندوق ها و بنیادهای خیریه در میان مسلمانان خصوصا مسلمانان شیعه در سراسر جهان منجمله کشورهای غربی.
  • باید تاکید کرد که ازاین گونه سازمانهای فرهنگی ایدئولوژی و اجتماعی و خیریه به عنوان پوشش جهت فعالیت های تروریستی و خربکارانه  سوء استفاده می شود.
  • فعالیت هایی برعلیه شخصیت ها و گروه های اپوزیسیونی برجسته که از مخالفان فعال حکومت در خارج به شمار می آیند. این گونه فعالیت ها شامل ترور مخالفان نظام ساکن کشورهای غربی نیز می باشد.
 • جمع آوری اطلاعات در سراسر جهان بخصوص کشورهای غربی
  •  دسترسی به چنین اطلاعاتی چه در جهت پاسخگویی به نیازهای نظامی و چه از نظر مواضع سیاسی همچنین برای انجام عملیات تروریستی توسط نیروی قدس و حزب الله در کشورهای مختلف ضروری ومورد استفاده است.